Žeimių kaime sukurta laisvalaikio erdvė

Žeimių kaime sukurta laisvalaikio erdvė

Gin­kū­nų se­niū­ni­jos Žei­mių kai­me še­šias­de­šim­ty­je arų že­mės įreng­ta lais­va­lai­kio vie­ta ir jau­niems, ir pa­gy­ve­nu­siems kai­mo žmo­nėms. Įreng­tos trys spor­to aikš­te­lės, ku­rio­se bus ga­li­ma žais­ti fut­bo­lą, krep­ši­nį, tink­li­nį.